Οδοιπορικό στην Πολωνία: Η επέμβαση της Παναγίας και η δύναμη του Τιμίου Σταυρού

http://holyvirginmary.wordpress.com

HOLY VIRGIN MARY MOTHER OF GOD

b0d8002058b1a844a885e1f1e698b2c6--tatra-mountains-dream-trips.jpg

Οδοιπορικό στην Πολωνία:

Η επέμβαση της Παναγίας και η δύναμη του Τιμίου Σταυρού

Γύρω στόν 17ο αἰ. στήν περιοχή ἔπεσε ἐπιδημία χολέρας. Οἱ ἄνθρωποι πέθαιναν δίχως βοήθεια ἀπ᾽ τή φοβερή αὐτή μάστιγα. Ἡ κατάστασι τραγική. Κάποια μέρα ἡ φιλεύσπλαχνη Μητέρα τῶν Χριστιανῶν, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἐμφανίσθηκε „κατ᾽ ὄναρ” σέ κάποιον ἀσθενή καί βέβαια μελλοθάνατο. Τοῦ σύστησε νά πάη στό λόφο, πού εἶναι κτισμένο σήμερα τό μοναστήρι, μ᾽ ἕνα σταυρό καί νά τόν ἀφήση ἐκεῖ. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός ξεκίνησε μέ πίστι καί ἐλπίδα στά λόγια τῆς Παναγίας. Ἔφτασε στήν Γκραμπάρκα, ἔστησε τό σταυρό καί, ὤ τοῦ θαύματος, θεραπεύθηκε.

Τό θαῦμα μαθεύτηκε καί ὅλοι οἱ ἀσθενεῖς τόν μιμήθηκαν. Ξεκινοῦσαν ἀπ᾽ τά χωριά καί τίς πόλεις τους μέ σταυρούς στά χέρια, περπατώντας πολλές φορές ἀρκετές μέρες, ἔφταναν στήν Γκραμπάρκα, ἔστηναν τούς σταυρούς καί θεραπεύονταν.

Ἔτσι μέ τήν ἐπέμβασι τῆς Παναγίας καί τή δύναμι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ οἱ ἄνθρωποι γλίτωσαν ἀπ᾽ τή φοβερή μάστιγα.

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ – TRUTH TARGET

 

Reklamy

Άγιος Παιδομάρτυρας Γαβριήλ ο Πολωνός (+1690) – 11 Απριλίου

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

Άγιος Παιδομάρτυρας Γαβριήλ ο Πολωνός (+1690)

11 Απριλίου

Ὁ Πολωνός παιδομάρτυρας Γαβριήλ γεννήθηκε στίς 22 Μαρτίου 1684 ἀπό μία εὐλαβή οἰκογένεια χωρικῶν στό χωριό Σβιέρκι, δίπλα στήν πόλι Ζαμπλούδου, περίπου δέκα χιλιόμετρα ἀπ᾽ τό Μπιαλιστόκ. Ἦταν μία δύσκολη ἐποχή γιά τούς Ὀρθοδόξους πιστούς πού δέχονταν πολλές πιέσεις καί ὑφίσταντο διωγμούς ἀπ᾽ τούς Οὐνίτες. Οἱ γονεῖς τοῦ Πέτρος καί Ἀναστασία Γόβδες κρατοῦσαν μέ συνέπεια τήν πίστι τῶν προγόνων τους τίς δύσκολες αὐτές ἡμέρες.

Ὁ Ἅγιος Γαβριήλ βαπτίσθηκε στό μοναστήρι τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στό Ζαμπλούδου. Ἐνῶ ἀκόμα ἦταν μικρό παιδάκι, τόν χαρακτήριζε μία ὥριμη πνευματική αἴσθησι. Εἶχε πολύ μεγάλη ἀγάπη γιά τό Θεό καί τούς ἀνθρώπους καί τούς βοηθοῦσε νά ξεχωρίζουν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἐνισχύοντάς τους τήν πίστι. Ἡ εὐσέβεια καί ἡ εὐλάβεια πρός τό Θεό ἦταν ἔκδηλες. Προσευχόταν πολύ καί μέ θέρμη στό Θεό καί δέν τόν συγκινοῦσαν τά παιδικά παιχνίδια καί οἱ παιδικές χαρές καί διασκεδάσεις. Ἦταν πραγματικά ἕνα χαριτωμένο παιδί γεμάτο ἀγάπη καί Χάρι Θεοῦ. Ὅλοι τόν θαύμαζαν καί χαίρονταν μέ τήν παρουσία του.

Κάποιος, ὅμως, δέν χαιρόταν καθόλου. Ζήλευε καί μισοῦσε τόν μικρό αὐτό ἐπίγειο ἄγγελο. Ἦταν ὁ Σοῦτκο, ὁ πρόεδρος τοῦ χωριοῦ. Ὅχι μόνο δέν πίστευε στό Θεό, ἀλλά μᾶλλον τό ἀντίθετο, γιατί, ὅπως λέγαν οἱ κάτοικοι, διακατεχόταν ἀπ᾽ τόν δαίμονα. Ἤθελε μέ κάθε τρόπο νά σκοτώση αὐτό τό παιδί πού ὅλοι σέβονταν καί ἀγαποῦσαν. Περίμενε, λοιπόν, τήν κατάλληλη εὐκαιρία.

Ἦταν 11 Ἀπριλίου 1690. Ὁ Γαβριήλ ἦταν μόλις ἕξι ἐτῶν καί βρίσκονταν στό σπίτι του. Ὁ πατέρας του δούλευε στά χωράφια καί ἡ μητέρα του Ἀναστασία ἑτοίμασε φαγητό καί ξεκίνησε νά τό πάη στόν ἄνδρα της. Ὁ Σοῦτκο θεώρησε ὅτι βρῆκε τήν κατάλληλη εὐκαιρία. Σάν εἶδε ὅτι ὁ μικρός ἦταν μόνος, μπῆκε στό σπίτι, ἄρπαξε μέ μίσος τόν Γαβριήλ καί ἄρχισε νά τόν βασανίζει μέχρι θανάτου ἀπομυζώντας ἀργά τό αἷμα του. Ὁ μικρός Γαβριήλ ὑπέμεινε τό μαρτύριο καί ἄφησε τήν τελευταία του πνοή. Καί ὁ Θεός δέχτηκε τό μαρτύριο τοῦ μικροῦ δούλου του καί ὅπως θά δοῦμε τόν δόξασε πάρα πολύ.

Ὁ δολοφόνος Σοῦτκο, γιά νά ἀποκρύψη τό ἔγκλημά του, πῆρε τό σῶμα τοῦ παιδιοῦ, τό μετέφερε στήν ἄκρη τοῦ δάσους στό Σβιέρκι καί τό ἄφησε ἐκεῖ. Ὑπολόγιζε ὅτι σέ λίγο τά ἀρπακτικά πουλιά καί τά ἄγρια ζῶα θά κατασπάραζαν τό σῶμα του καί θά ἱκανοποιοῦσε ἀκόμα περισσότερο τό μίσος του. Ὁ Θεός, ὅμως, δέν τό ἐπέτρεψε. Μόλις ἔφυγε, ἐμφανίσθηκαν κάποια σκυλιά, τά ὁποῖα ἀνέλαβαν τήν προστασία του. Στάθηκαν φύλακες-άγγελοι στό μαρτυρικό σῶμα τοῦ παιδομάρτυρα καί δέν ἐπέτρεψαν σέ κανένα ἄγριο ζῶο νά πλησιάση.

Ὅταν γύρισε ἡ μητέρα του, εἶδε τά αἵματα καί ἀνησύχησε. Ὁ μικρός Γαβριήλ εἶχε ἐξαφανισθῆ. Ὅλο τό χωριό ἀναστατώθηκε. Οἱ κάτοικοι ἄρχισαν νά ψάχνουν παντοῦ. Ἔψαχναν ἐννιά ὁλόκληρες μέρες. Τελικά βρῆκαν τό σῶμα του καί γύρω γύρω τά σκυλιά. Ἔφερε πάνω του τά σημάδια τοῦ μαρτυρίου. Παράξενο, ὅμως, δέν παρατήρησαν σημάδια σήψεως. Μετέφεραν τό μαρτυρικό σῶμα του καί τό ἐνταφίασαν στό χωριό. Λίγο μετά μαθεύτηκε ἡ ἀλήθεια καί ποιός ἦταν ὁ αἴτιος τοῦ ἐγκλήματος. Οἱ χωρικοί τιμοῦσαν πλέον τόν Γαβριήλ ὡς μάρτυρα τοῦ Χριστοῦ καί ὅταν πέθαινε κάποιο μικρό παιδί τό ἐνταφίαζαν δίπλα στόν τάφο τοῦ Ἁγ. Γαβριήλ γιά νά τιμήσουν τό μαρτυρικό θάνατό του.

Κάποτε γινόταν ἡ κηδεία ἑνός μικροῦ παιδιοῦ καί πρόσεξαν ὅτι ὁ τάφος τοῦ Ἁγ. Γαβριήλ εὐωδίαζε. Ἄνοιξαν τόν τάφο καί μέ συγκίνησι εἶδαν ὅτι τό σῶμα του, παρότι εἶχαν περάσει τόσα χρόνια, ἦταν ἄφθαρτο. Τό πῆραν μέ εὐλάβεια καί τό τοποθέτησαν στόν ὑπόγειο χῶρο τοῦ ναοῦ στό Σβιέρκι. Ἀπό τότε ἡ φήμη του διαδόθηκε καί πολύς κόσμος ἔτρεχε νά προσκυνήση. Ἔγιναν μάλιστα πολλά θαύματα. Τό μεγαλύτερο ἀπ᾽ ὅλα ἦταν τό ἑπόμενο. Εἶχε πέσει τότε μία ἐπιδημία καί πολλοί ἄνθρωποι ἔχασαν τή ζωή τους. Πάνω στήν ἀπελπισία τους οἱ πιστοί ἔτρεξαν καί παρακάλεσαν τόν Ἅγ. Γαβριήλ. Ἡ προσευχή τους εἰσακούσθηκε. Ἡ ἐπιδημία σταμάτησε καί οἱ ἄνθρωποι σώθηκαν καί δόξασαν τό Θεό πού δίνει τόση Χάρι στούς Ἁγίους Του.

Πηγή:

http://agiosioannisdamaskinos.blogspot.com

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

Video – Πολωνία: Ορθόδοξες Εκκλησίες

http://orthodox-heart.blogspot.com

ORTHODOX HEART

Πολωνία: Ορθόδοξες Εκκλησίες

Άγιος Αντώνιος-Ονούφριος της Μονής του Σούπρασλ (Suprasl) Πολωνίας, Οσιομάρτυρας στη Θεσσαλονίκη, από Λιθουανία (+1516) ╰⊰¸¸.•¨* Ένας δολοφόνος που αγίασε

http://cominghomeorthodoxy.wordpress.com

COMING HOME – ORTHODOXY

Suprasl, Πολωνία

Supralzabytki4

Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Suprasl της Πολωνίας

Ikona

Ο Αγιος Οσιομάρτυρας Αντώνιος-Ονούφριος του Suprasl Πολωνίας

& ο Άγιος Θεοδόσιος της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου

sw-antoni-supraski

Άγιος Αντώνιος-Ονούφριος της Μονής του Suprasl Πολωνίας,

Οσιομάρτυρας στη Θεσσαλονίκη, από Λιθουανία (+1516)

╰⊰¸¸.•¨*

Ένας δολοφόνος που αγίασε

Ο Άγιος Οσιομάρτυρας Αντώνιος-Ονούφριος της Μονής Σούπρασλ (Supraśl) της Πολωνίας ήταν ένας Ρουθηνός Μοναχός και Μάρτυρας, ο οποίος τιμάτε ιδιαιτέρως στην Πολωνική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Οι Ρουθηνοί αποτελούν Σλαβική φυλή, κατά άλλους Κελτική φυλή, που μαζί με τους συγγενικούς προς αυτούς Ουκρανούς αποτελούν τον τύπο των Μαλορρώσων στη ΒΔ Βουκοβίνα (ιστορική περιοχή στην Κεντρική Ευρώπη που σήμερα μοιράζεται μεταξύ της Ρουμανίας και της Ουκρανίας).

Ο Άγιος Αντώνιος του Σούπρασλ γεννήθηκε στο έδαφος του Μεγάλου Δουκάτου της Λιθουανίας σε Ορθόδοξη οικογένεια, αν και η κοινωνική του κατάσταση και το Czytaj dalej „Άγιος Αντώνιος-Ονούφριος της Μονής του Σούπρασλ (Suprasl) Πολωνίας, Οσιομάρτυρας στη Θεσσαλονίκη, από Λιθουανία (+1516) ╰⊰¸¸.•¨* Ένας δολοφόνος που αγίασε”

Πολωνοί Άγιοι Μαρτυρήσαντες από τους Ρωμαιοκαθολικούς κατά τον 20ο αιώνα – Αγιοποίησις των Νεομαρτύρων της Πολωνίας

http://orthodoxos-synaxaristis.blogspot.com

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

c1ec5197ebe3bbec99bc387b4f65be75

[el]image1

Πολωνοί Άγιοι Μαρτυρήσαντες

από τους Ρωμαιοκαθολικούς κατά τον 20ο αιώνα

╰⊰¸¸.•¨*

Αγιοποίησις των Νεομαρτύρων της Πολωνίας

8 Ιουνίου 2003

Πράξις της Ιεράς Συνόδου
της Ορθοδόξου Πολωνικής Εκκλησίας
δια την κατάταξιν εις τον χορόν των Αγίων,
των Μαρτύρων του εικοστού αιώνος
εις την επαρχίαν Χελμ και Ποντλάσκια

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Εις τας αρχάς της τρίτης χιλιετηρίδος της χρηστότητος Κυρίου, η Ορθόδοξος Εκκλησία της Πολωνίας δρέπει τους καρπούς της θείας σποράς, οι οποίοι ηυξήθησαν δια της ομολογίας της ορθοδόξου πίστεως και του μαρτυρικού τέλους του πιστού λαού της επαρχίας Χελμ και Ποντλάσκια.

Η περιοχή Χελμ και Ποντλάσκια (σημερινή νότιο-ανατολική Πολωνία), η οποία προ χιλίων ετών ε­δέχθη την ορθόδοξον πίστιν, πολλάκις υπέμεινε δυ­σχερείς περιστάσεις και διωγμούς υπό των αλλοθρή­σκων. Παρ’ όλα ταύτα πάντοτε διετήρησε την αφοσίωσιν εις τον Χριστόν και εις την Αγίαν Εκκλησίαν, δια πρεσβειών της Θεοτόκου, η οποία εδώρησε εις την επαρχίαν Χελμ την Czytaj dalej „Πολωνοί Άγιοι Μαρτυρήσαντες από τους Ρωμαιοκαθολικούς κατά τον 20ο αιώνα – Αγιοποίησις των Νεομαρτύρων της Πολωνίας”