Prawosławie: Informacje ogólne

http://orthodox-heart-sites.blogspot.com

ORTHODOX HEART SITES

Prawosławie: Informacje ogólne

Źródło:

http://www.prawoslawie.pl

http://www.prawoslawie.pl/prawoslawie/o-prawoslawiu/informacje-ogolne/

PRAWOSŁAWIE

Prawosławie, greckie słowo orthodoxia, to chrześcijaństwo powszechne. Słowo orthodoxia, ma dwojakie znaczenie, oznacza prawdziwą chwałę i prawdziwą wiarę. Ciekawostką jest fakt, że po rozłamie w Kościele Powszechnym w XIII wieku, nazwę „ortodoksi” nadały naszemu Kościołowi czynniki zewnętrzne. Prawosławie strzeże i głosi prawdziwą wiarę w Boga. Cechą ustroju zewnętrznego Kościoła Prawosławnego jest autokefalia. Poprzez to pojęcie (gr. autos – sam i kephale – głowa) rozumiemy niezależność Kościoła miejscowego, jako odrębnej jednostki wchodzącej w skład całego Kościoła Powszechnego. Wszystkie lokalne Kościoły prawosławne spojone są ze sobą wspólną wiarą, wspólnym prawem kanoniczym i kultem liturgicznym.

Rozproszone po całym świecie Prawosławie, składa się z Kościołów krajowych tworzonych przez poszczególne narody, które pozostają pod samodzielnym zarządem i różnią się między sobą miejscowymi zwyczajami i obrzędami paraliturgicznymi, zachowując wspólną istotę ducha nabożeństw.

Najwyższa władza Kościoła należy do Soboru autokefalicznych Kościołów, a warunkiem ważności decyzji jest udział w nim wszystkich Kościołów niezależnych. Soborowość w administracji kościelnej jest główną cechą odróżniającą Prawosławie od innych wyznań. Inną ważną cechą indywidualną Kościoła Prawosławnego jest fakt, iż wszyscy biskupi są wobec siebie równi; metropolita, czy patriarcha – to tylko primus inter pares, łac., „pierwszy wśród Czytaj dalej „Prawosławie: Informacje ogólne”

Ukochani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry, Chrystus zmartwychwstał!

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITHBOOK – ORTHODOXY

Ukochani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry, 

Chrystus zmartwychwstał!

Napełnieni światłem i radością ze Zmartwychwstania Pańskiego stawiamy kolejny krok na drodze tworzenia naszej strony internetowej, jakim jest otwarcie nowego działu. Cechy charakterystyczne zarówno tego działu, jak i podstawowego – głównej strony naszego Monasteru – są bardzo zbliżone. Po pierwsze, ich stworzenie oraz ciągły rozwój w całości zawdzięczamy naszym czcigodnym darczyńcom, którzy pragną pozostać anonimowi. Po drugie, cel również i tego dzieła jest święty, a jego motywy czyste i pokorne.

Jak z samej nazwy działu wynika, stanowi on pobożny dar dla terenów Miejsc Świętych oraz dla Patriarchatu Jerozolimy w ogóle. Miłość oraz szacunek, jakimi darzymy te Święte Relikwie były dla nas impulsem aby rozwinąć jeszcze bardziej tę próbę i przedstawić je światu w pełnym wymiarze. Bezsprzecznie zajmują one pierwsze miejsce wśród obiektów, które nasza Wiara otacza szczególnym szacunkiem i uwielbieniem, ponieważ to sam nasz Pan, Bóg-Człowiek Jezus Chrystus uświęcił je swoją obecnością w czasie swego zbawczego dzieła na ziemi.

Obowiązkiem każdego prawosławnego chrześcijanina jest wspierać oraz otaczać szacunkiem i miłością Święte Wzgórza Syjonu, na których wznosi się Matka wszystkich Kościołów oraz kolebka naszej Wiary – Jerozolima.
Niechaj Zmartwychwstały Pan szczodrze obdarza łaską oraz napełnia swym Świętym życiodajnym Światłem serca wszystkich ludzi.

Z życzeniami radości Zmartwychwstania

Igumen Monasteru

† Archimandryta Cyryl

Źródło:

https://www.impantokratoros.gr/C82073EE.pl.aspx

https://www.impantokratoros.gr/root.pl.aspx